Regulamin i polityka prywatności - Dom u Waki

Przejdź do treści
REGULAMIN

 • Rezerwacje przyjmujemy telefonicznie, drogą mailową oraz przez Booking;
 • Opłatę za pobyt należy uregulować najpóźniej gotówką w dniu przyjazdu;
 • Zadatek pobierany jest w formie przelewu na rachunek Pekao S.A. 47124051651111001104417149;
 • Opłata miejscowa nie wliczana jest w koszt wynajmu i wynosi 2 zł od osoby za dobę;
 • Zniżki z karty stałego klienta nie łączą się z pakietami promocyjnymi;
 • W przypadku skrócenia pobytu z winy Klienta, „Dom u Waki” nie zwraca kosztów pobytu;
 • Zameldowanie odbywa się w dniu przyjazdu;
 • Przejęcie klucza do pokoju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz informacji wyświetlanych na stronach www reprezentujących „Dom u Waki”;
 • Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego;
 • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego;
 • Przedłużenie pobytu poza okres wymieniony w rezerwacji przyjmowane jest do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie uwzględnione zostanie w miarę posiadanych wolnych miejsc;
 • Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11:00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu i łączy się z naliczeniem opłaty za kolejną dobę wynajmu według cennika;
 • Osoby nie uwzględnione przy rejestracji nie mogą przebywać w pokoju hotelowym;
 • Nie zezwala się na udostępnianie pokoju osobom trzecim;
 • Osoby wynajmujące pokój ponoszą pełną odpowiedzialnść materialną i prawną za wszelkiego rodzaju szkody powstałe z ich lub winy odwiedzających ich osób;
 • Utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostających własnością klienta regulują przepisy art. 846-848 Kodeksu Cywilnego;
 • Za uszkodzenie lub kradzież samochodu parkującego na terenie posesji odpowiada jego właściciel;
 • Zmiana pościeli na życzenie jest możliwa za dodatkową opłatą;
 • Korzystanie z aneksu kuchennego zobowiązuje do pozostawienia porządku;
 • Korzystanie ze wspólnej łazienki zobowiązuje do zachowania porządku;
 • Dzieci poniżej 13 roku muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych, które w całości odpowiadają za ich zachowanie, także za poczynione przez nie szkody;
 • W pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i i wyrobów tytoniowych;
 • Używanie grzałek lub urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoi jest niedozwolone. Nie dotyczy ładowarek telefonicznych i zasilaczy urządzeń RTV, czy komputerowych;
 • Używanie otwartego ognia w pokojach i innych pomieszczeniach w jakiejkolwiek postaci jest zabronione;
 • Opuszczony pokój powinien być każdorazowo zamknięty na klucz;
 • W celu odbioru pokoju w dniu wyjazdu prosimy o podanie przybliżonego czasu zdania kluczy;
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu „Dom u Waki” może odmówić dalszego świadczenia usług i wydalić osobę naruszającą przepisy z kwatery bez zwrotu należności za pobyt;
 • „Dom u Waki” może odmówić ponownego przyjęcia osób, które podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyły niniejszy regulamin;
 • W razie wyjścia w góry zalecane jest pozostawienie informacji o celu wycieczki.

Szanujmy się wzajemnie, a pozostawimy po sobie miłe wspomnienia,
Gospodarze
Polityka prywatności

Informacje   dotyczące przetwarzania danych osobowych w Domu u Waki
Ochrona Twoich danych osobowych i Twojej prywatności ma   dla nas bardzo duże znaczenie. Jako firma Bogumiła Stoch Dom u Waki pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z należytą starannością i uwzględnieniem
zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych   osobowych, w szczególności przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO. Po zapoznaniu się z niniejszą polityką uzyskasz informacje w jaki sposób Dom u Waki wykorzystuje informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych   Osobowych. Umieściliśmy w niniejszej Polityce także informacje o   uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Dom u Waki.
1. Celem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych   (dalej w treści określanej jako „Polityka”) jest ustanowienie wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Domu u Waki.
2. Definicje:
a) Dane - oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszej Polityki, czyli informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy z Domem u Waki, lub w czasie wypełniania formularzy znajdujących się na stronie internetowej Domu u Waki takich jak formularz zamówienia usługi hotelarskiej lub formularz zapisu na newsletter np. Twoje imię i nazwisko, numer PESEL lub seria i numer   dowodu osobistego lub paszportu, NIP, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia;
b) Administrator danych   osobowych – Dom u Waki: Bogumiła Stoch prowadząca jako przedsiębiorca działalność pod firmą: Bogumiła Stoch Dom u Waki z siedzibą w Zakopanem, Harenda 13, 34-500 Zakopane, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 736-10-19-757, REGON: 122740811;
c) Osoba upoważniona – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych. Osobą upoważnioną może być pracownik Domu u Waki, osoba wykonująca prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy   cywilno-prawnej, a także osoba odbywająca wolontariat, praktykę lub staż;
d) Przetwarzanie danych osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub   łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych;
e) RODO - oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego   przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
3. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.
a) Twoje dane są wykorzystywane do świadczenia usług przez Dom u Waki przede wszystkim usług hotelarskich, realizacji zawartej z Domem u Waki umowy, w tym czynności administracyjnych związanych z zawarciem i realizacją umowy, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywania reklamacji, fakturowania, pobierania opłat, ewentualnego dochodzenia należności za wykonane usługi, kontroli jakości usług, oferowania Ci bezpośrednio usług realizowanych przez Dom u Waki (marketing bezpośredni) oraz prowadzenia konkursów związanych z promocją usług Domu u Waki;
b) Dane, które są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przez Dom u Waki to dane kontaktowe oraz związane z zamówieniem usługi i zawarciem umowy, imię, nazwisko, numer   telefonu, adres e-mail, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, numer NIP, adres korespondencyjny, data urodzenia, dane karty kredytowej;
c) Dan, któree są przetwarzane w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Dom u Waki to dane kontaktowe, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
d) Podstawowe zasady ochrony Twoich danych osobowych. Wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e) Dom u Waki przed rozpoczęciem przetwarzania Twoich danych osobowych obowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO. Zebrane dane osobowe są przetwarzane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów, w jakich dane zostały zebrane. Twoje dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania. Twoje dane nie są udostępniane bez Twojej zgody, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w systemie informatycznym jak i w formie tradycyjnej. Przysługują Ci wszelkie uprawnienia wynikające z RODO, o których szerzej w punkcie 5 niniejszej informacji. Dom u Waki weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego Twojego żądania związanego z ochroną Twoich danych osobowych. Dom u Waki zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych za pomocą przyjętych procedur odpowiadający ryzyku naruszenia Twoich praw i wolności w skutek przetwarzania przez niego Twoich danych osobowych.
f) Twoje dane będą przetwarzane przez Dom u Waki nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Domu u Waki ich dłuższego przechowywania, z uwagi na obowiązki prawne Domu u Waki, zwłaszcza obowiązki podatkowe. Okresy przetwarzania i przechowywania danych mogą w rezultacie różnić się w zależności od celu przetwarzania danych. Przykładowo: Twoje dane przekazane przy rezerwacji będą przetwarzane do 2 tygodni po zakończeniu korzystania z usług Domu u Waki. W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, Twoje dane będą   przetwarzane przez okres 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji lub sporu sądowego przez okres niezbędny do   rozstrzygnięcia ewentualnego sporu. Maksymalny okres przechowywania Twoich   danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze   świadczoną przez Dom u Waki na Twoją rzecz usługą. Okres ten związany jest z   upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie okresów przetwarzania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub całkowicie zanonimizowane.
g) Do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów informatycznych zawierających Twoje dane mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Danych Osobowych. Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Dom uWaki może w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa w określonych sytuacjach udostępniać Twoje dane   następującym, godnym zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług przez Dom u Waki tj. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom,   instytucjom płatniczym. Ponadto w zakresie dozwolonym przez obowiązujące   przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej   oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym   przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz   ich pełnomocnikom. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych osobowych jakimkolwiek podmiotom zajmujący się marketingiem produktów lub usług. W   każdym wypadku wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i   bezpieczeństwa przekazanych danych oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
4. Podstawa   prawna przetwarzania Twoich danych osobowych to zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług przez Dom u Waki: Twoje dane kontaktowe oraz dane związane   z zamówieniem usługi i zawarciem umowy, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy; wyrażona zgoda: Twoje dane uzyskane w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Dom u Waki tj. przesyłania komunikacji marketingowej   na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Dom u Waki: Twoje dane wykorzystywane w celu brealizacji prawnych obowiązków podatkowych i finansowych, rozpatrywania reklamacji; prawnie uzasadnione interesy Domu u Waki: np. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w Domu u Waki poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia   znajdujących się w Domu u Waki poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w pokoju.
5. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne   przysługuje Ci:
a) prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących; przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez faktur za zrealizowane usługi w formie elektronicznej; przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zamówienia lub zmiany warunków umowy o świadczenie usługi w formie elektronicznej; możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w siedzibie Domu u Waki, telefonicznie, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownie;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego; uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Dom u Waki z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
c) prawo dostępu do Twoich   danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
d) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, na Twoje żądanie Dom u Waki dokonuje ich sprostowania;
e) prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Dom u Waki nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego, gdy został wniesiony skuteczny przeciw względem przetwarzania Twoich danych lub konieczność usunięcia Twoich danych wynika z obowiązku prawnego;
f) prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;
g) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich   danych; jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli; jeśli takie dane osobowe nie są   już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem   roszczeń; jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
 
Dalsze postanowienia
 
Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Domu u Waki, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie. Dom u Waki niezwłocznie, nie   później niż w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie   potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne   dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych do Domu u Waki żądań. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy   uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Dom u Waki może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże   odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi hotelarskiej –   w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej; odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;
W celu realizacji Twoich żądań, wyrażenia albo   cofnięcia zgód oraz wniesienia sprzeciwu, zapraszamy Cię do siedziby Domu u   Waki lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.
adres e-mail:   bogumiłastoch@gmail.com
poczta tradycyjna: Dom u Waki, Bogumiła Stoch, Harenda   13, 34-500 Zakopane
Organ nadzoru ochrony danych osobowych. Jeżeli nie   jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi lub przekazanych   informacji możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 
____________________________________________________________________________________________________________________________   
 
Bogumiła   Stoch Wynajem pokoi Dom u Waki, NIP: 736-10-19-757, REGON: 122740811 Pekao   S.A. 47124051651111001104417149

Dom u Waki
Harenda 13
34-500 Zakopane
+48 697 093 334
+48 889 414 393
bogumilastoch@gmail.com

Dzwoń 889 414 393 lub 697 093 334
Projekt: Bogusław Zięba
Wróć do spisu treści